WTC-MACRO Group förvärvar Polyproject

Slovakiska bolaget WTC-MACRO Galvano s.r.o. och dess huvudägare Hamid Al-Sultani förvärvar 100 % av aktierna i Pilum Polyproject AB av Pilum AB, 2013-12-30. Avyttringen var villkorad genom att köparen senast 28 februari skulle överta samtliga åtaganden som Pilum AB har för skulder i Pilum Polyproject AB. Hamid Al-Sultani tillträder som verkställande direktör för Polyproject.

Polyproject är ett miljöteknikbolag specialiserat på produkter för behandling och rening av aggressiva vätskor, vatten, gaser och luft. WTC-MACRO Group är verksamt inom biologisk- och processteknisk vattenrening och har ett genuint kunnande inom det miljötekniska området.

Transaktionen är nu slutförd genom att Pilum övertar fastigheten, där verksamheten bedrivs, och Polyproject ingår ett hyresavtal med en option att förvärva fastigheten. Med ett tillägg i aktieöverlåtelseavtalet kommer Pilum ha ett kvarvarande åtagande genom lån till Pilum Polyproject AB om 3,5 Mkr som skall återbetalas senast vid utgången av 2014. En tilläggsköpeskilling i form av royalty om 1,5 Mkr skall erläggas inom 3 år.

Samarbetet mellan Pilum Polyproject AB, WTC-MACRO Group, dess huvudägare tillika CEO Hamid Al-Sultani och Pilum AB inleddes redan vid årsskiftet. Bolagen kompletterar varandra väl med arbeten inom hela det miljötekniska området.

”Vi ser flera applikationer och marknader där vi kan skapa tydliga synergier och mervärden för varandra genom ett fördjupat samarbete”, säger Leif Lindberg VD och koncernchef för Pilum AB.

”Vi ser också ett växande behov av svenskt miljökunnande globalt som vi tillsammans kan möta på ett betydligt trovärdigare sätt”, fortsätter Hamid Al-Sultani. Pilum ABs erfarna och kompetenta resurser inom processteknik, konstruktion och projektledning kan därigenom optimeras ytterligare framgent.

”Med ny huvudägare som har gedigen erfarenhet inom produktion skapas en ny plattform för utveckling av Polyproject”, säger Daniel Bergsten vice VD för bolaget som nu byter namn till Polyproject AB.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen och önskar ni höra mer om försäljningen får ni gärna kontakta projektledare Ola Flodin direkt på 0734-354 509 eller ola.flodin@weibull.se.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: